Privātuma politika

  1. Vispārējā informācija

Jūsu personas datus apstrādā SIA Telpaugi.lv, vienotais reģistrācijas Nr. 40203381244, juridiskā un faktiskā adrese Kārļa Ulmaņa 2 k-3, Rīga, LV-1004 (turpmāk tekstā – Datu pārzinis). Kontaktinformācija saziņai [email protected], mob. tālr. 26333700.

Datu pārzinis veic fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Privātuma politika sniedz jums kā klientam – fiziskai personai - (turpmāk tekstā – Klients) informāciju par jūsu personas datu apstrādi, apstrādes mērķiem, tiesisko pamatojumu, aizsardzību un datu uzglabāšanas ilgumu.

  1. Personas datu apstrādes mērķi

Dati tiek apstrādāti, lai sniegtu Klientam pakalpojumus un piegādātu preces. Datu apstrāde nepieciešama Klienta identificēšanai,  apkalpošanai, preču piegādei, Klientu pretenziju apstrādei un norēķinu administrēšanai.

  1. Apstrādājamo personas datu kategorijas un tiesiskais pamats

Saziņas formā telpaugi.lv portālā apstrādājamie personas dati:
· Personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, e-pasta adrese
· Tiesiskais pamats: Klienta piekrišana.
· Personas datu glabāšanas periods: tik ilgi, kamēr Klients pieprasa tos dzēst.

Vēlmju katalogā telpaugi.lv portālā apstrādājamie personas dati:
· Personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, Tiesiskais pamats: Klienta piekrišana.
· Personas datu glabāšanas periods: tik ilgi, kamēr Klients pieprasa tos dzēst.

Preču iegādes gadījumā Datu pārzinis apstrādā Klienta datus, kas nepieciešami līguma noslēgšana un grāmatvedības (rēķina sagatavošanas) vajadzībām:
·  Personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, rēķina un piegādes adrese.
·  Tiesiskais pamats: leģitīms mērķis līgumsaistību izpildei.
· Personas datu glabāšanas periods:  5 gadus pēc darījuma pabeigšanas, lai nodrošinātu iespējamu pretenziju vai garantijas jautājumu izskatīšanu un grāmatvedības noteikumu regulējošo normatīvo aktu izpildi attiecībā uz darījumu apstiprinošu dokumentu glabāšanas ilgumu.

  1. Datu ieguves avots

Klientu personas dati tiek iegūti tikai tieši nepastarpināti no paša Klienta. Saziņa ar Klientu tiek nodrošināta, izmantojot tikai Klienta paša iesniegto kontaktinformāciju.

  1. Datu apstrādes vieta un aizsardzība

Datu pārzinis apstrādā personas datus tikai Eiropas Savienībā. Personas datus apstrādā tikai Datu pārziņa darbinieki, kuri nodrošina Datu drošu apstrādi un konfidencialitāti.

Datu pārzinis aizsargā datus, sadarbojoties ar uzticamiem uzņēmumiem, kuri ievēro personas datu aizsardzību un nodrošina mūsdienām atbilstošus datu drošības pasākumus, kā arī rūpējoties par to, lai personas dati papīra formātā tiktu uzglabāti drošā vietā.

  1. Datu nodošana trešajām personām

Datu pārzinis iegūtos datus izmanto savu līgumsaistību izpildei un nodod tos trešajām personām tikai tādā gadījumā un apmērā, kādā tas nepieciešams līgumsaistību izpildei ar klientu, piemēram preču piegādei, rēķinu izrakstīšanai u. tml.

Preču piegādei mēs sadarbojamies tikai ar tādiem piegādes (kurjerpasta) pakalpojuma sniedzējiem, kas kā patstāvīgi datu pārziņi stingri ievēro personas datu aizsardzības prasības un garantē personas datu drošību.

Mēs kā Datu pārzinis atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām varam nodot personas datus tiesībsargājošām, valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma, kā arī, lai aizstāvētu savas juridiskās prasības, ja tādas radušās, piemēram, nododot personas datus licencētiem parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem.

  1. Klienta piekļuve saviem personas datiem

Klients ir tiesīgs saņemt informāciju attiecībā uz viņa personas datu apstrādi, kā arī lūgt šo datu labošanu vai dzēšanu, ja vien datu dzēšana neskar un nav pretrunā Datu pārziņa juridiskajiem pienākumiem un normatīvajiem aktiem.
Klients var īstenot savas tiesības rakstveidā SIA Telpaugi.lv birojā Kārļa Ulmaņa 2 k-3, Rīga, LV-1004, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Ja starp pusēm radies strīds par personas datu apstrādi, ko neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, klients ir tiesīgs vērsties Datu valsts inspekcijā.

  1. Privātuma politikas aktualizēšana

Datu pārzinis ir tiesīgs veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā, tādēļ lūdzu sekojiet līdzi šīs sadaļas saturam un aktualizācijas termiņiem.

Aktualizēts: 10.03.2022.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.